Obchodní podmínky a reklamační řád

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost RM Corporation s.r.o., IČ 26876957, se sídlem Třinec - Oldřichovice 738, PSČ 739 61, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou C 51004 provozující internetové stránky www.obuv.cz, jako prodávající (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy a reklamační řád a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Odkaz na VOP včetně reklamačního řádu obdrží Kupující v příloze potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při odeslání zboží Prodávajícím (elektronický daňový doklad), nebo při převzetí zboží (tištěný doklad). Prodávající zaručuje, že zaslaný odkaz bude permanentně funkční a bude odkazovat na VOP a reklamační řád účinný v době prodeje.

II. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

Prodávající sděluje, že
a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy),
b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Prodávajícího,
c) Prodávající neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění;
d) Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Prodávajícím uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;
e) Kupujícím má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne převzetí zboží, přičemž toto odstoupení musí Kupující zaslat na výše uvedenou adresu sídla Prodávajícího. K tomu doporučujeme využít standardní formulář pro odstoupení od smlouvy;
f) v případě odstoupení od smlouvy ponese Kupující náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (například pomocí internetu), náklady za navrácení zboží, jen pokud toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
g) smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena po dobu pěti let v elektronickém archivu Prodávajícího, registrovaní uživatelé Prodávajícího mají ve svém profilu náhled do svých objednávek;
h) Kupující může stížnosti uplatnit u Prodávajícího na uvedených kontaktech, případně se Kupující může se stížností obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru.

REGISTRACE ZÁKAZNÍKA

III. SMLOUVA

POSTUP PRO VYTVOŘENÍ ZÁVAZNÉ ON-LINE OBJEDNÁVKY NA www.obuv.cz

1. Registrace zákazníka

Pro registraci je nutné zadat všechny povinné kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresa i kontaktní email a telefonní číslo), dále pak i heslo, které slouží k opětovnému přihlášení k účtu. Všechny uložené údaje v profilu je možné kdykoliv upravit.

Pro závazné vytvoření objednávky registrace není nutná, avšak každý registrovaný zákazník má následující výhody:

 • sledování průběhu vyřizování objednávky;
 • náhled do seznamu všech vytvořených objednávek;
 • snadnější a rychlejší vytvoření on-line objednávky při dalším nákupu (není třeba vyplňovat veškeré kontaktní údaje);
 • získávání informací o aktuálních akcích, slevách, novinkách a speciálních nabídkách;

VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY

2. Nákupní košík

V detailním náhledu vybraného produktu je možno zvolit velikost nebo barevnou variantu. Klepnutím na tlačítko Koupit se produkt automaticky vloží do Nákupního košíku. V nákupním košíku je náhled na všechny vybrané produkty, včetně ceny za položku a celkové ceny za nákup. Nákupní košík dále slouží k úpravě množství vybraného zboží. Jednotlivé položky je možno ze seznamu jednoduše smazat klepnutím na tlačítko x. V této fázi je možno uplatnit i různé slevy pro nákup.

Z košíku je možno přejít k dalšímu nákupu klepnutím na tlačítko Pokračovat v nákupu nebo je možno přejít k dalšímu kroku k vytvoření objednávky klepnutím na tlačítko Volba přepravy.

3. Doprava

Pro úspěšné dokončení objednávky je potřeba zvolit preferovaný Způsob platby a dále pak Způsob doručení zásilky. K poslednímu kroku objednávky se přejde klepnutím na tlačítko Pokračovat.

4. Kontrola údajů a Odeslání závazné objednávky

Po kontrole kontaktních údajů je potřeba přejít k finální kontrole objednávky klepnutím na tlačítko Pokračovat. Dalším krokem je kontrola veškerých údajů na objednávce včetně všech objednaných položek a adresy pro doručení zásilky. V této fázi je možno i zadat poznámku k objednávce. Posledním krokem je závazné odeslání objednávky klepnutím na tlačítko Závazně objednat zboží, tímto momentem je mezi Kupujícím a Prodávajícím uzavřena kupní smlouva, za případné chyby při přenosu dat Prodávající nenese odpovědnost.

5. Potvrzení objednávky

Uzavření smlouvy Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email. Přílohou tohoto potvrzení je odkaz na aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu Prodávajícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

6. Stornování objednávky

Kupující může bezplatně zrušit nebo změnit objednávku až do okamžiku její expedice. Požadavek na změnu nebo zrušení objednávky ze strany Kupujícího musí být sdělen Prodávajícímu emailem nebo telefonicky. Požadavek na změnu objednávky bude akceptován a vyřízen dle možností a aktuálního stavu objednávky. Kupující bere na vědomí, že expedice objednávky probíhá zpravidla týž den nebo následující den po vytvoření objednávky Kupujícím.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí Kupujícímu kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k zboží, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Prodávající Kupujícímu odevzdá zboží, jakož i doklady, které se k zboží vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnické právo k zboží v souladu se smlouvou.

Prodávající splní povinnost odevzdat zboží Kupujícímu, umožní-li mu nakládat se zbožím v místě plnění a včas mu to oznámí.

Má-li Prodávající zboží odeslat, odevzdá zboží Kupujícímu v momentě, kdy Kupujícímu předá zboží dopravce.

Prodávající odevzdá Kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Zboží bude při předání zabaleno.

Zboží je považované za vadné, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i dodání jiného než objednaného zboží.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se taková vada projeví až později.

Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím zboží od přepravce.

Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže škodu způsobil Prodávající porušením své povinnosti.

Prodlením Kupujícího s převzetím zboží vzniká Prodávajícímu právo zboží po předchozím upozornění na účet Kupujícího vhodným způsobem prodat poté, co Kupujícímu poskytl dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li Kupující s placením, kterým je předání zboží podmíněno.

ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající zodpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající zodpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal,
a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy Prodávajícím prováděné,
b) se zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již v okamžiku převzetí od přepravce.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:
a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
c) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy zboží.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Má-li zboží vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má Kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

PORUŠENÍ SMLOUVY

PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY
První možností je, že zboží je vadné a vadu lze považovat za podstatné porušení smlouvy. O podstatné porušení smlouvy se bude jednat v situaci, kdy bude ze všech okolností jasné, že Kupující na takovém plnění smlouvy neměl zájem, například pokud do poznámky k objednávce napsal, že zboží potřebuje obdržet do určitého data, jinak na jeho obdržení nemá zájem.

V takovém případě má Kupující právo:
a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
b) na odstranění vady opravou zboží;
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

NEPODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY
Je-li zboží vadné a takovou vadu lze považovat za nepodstatné porušení smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží.

Neodstraní-li Prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nového zboží vrátí Kupující Prodávajícímu na náklady Prodávajícího zboží původně dodané.

Kupující musí vadu oznámit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Pokud tak neučiní a dojde k soudnímu sporu, soud Kupujícímu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání zboží.

Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást zboží.

Záruční doba běží od odevzdání zboží Kupujícímu; bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, běží od přijetí zboží Kupujícím. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupujícího vnější událost.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

STRUČNÝ NÁVOD

Pokud jste obdržel zásilku a zjistíte, že zboží, které jste si objednal, je malé, velké nebo není úplně podle vašich představ, máte možnost je vyměnit nebo vrátit bez udání důvodu. Odstoupit od smlouvy můžete do 14 dnů ode dne následujícího od převzetí zboží, v této lhůtě stačí odstoupení odeslat.

Při odstoupení doporučujeme postupovat následovně:

 • pro vrácení zboží a peněz: do balíku vložte kopii faktury a vyplněný vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
 • pro výměnu zboží: do balíku vložte kopii faktury a vyplněný vzorový formulář pro výměnu zboží. Vrácený produkt můžete vyměnit za jakékoliv zboží z nabídky. Pokud bude cena vybraného zboží větší, zbývající část doplatíte při převzetí zásilky. Pokud bude cena nižší než produkt, který posíláte k výměně, peněžní rozdíl navrátíme.
 • Peníze Vám zašleme stejným způsobem, jakým jsme je od Vás přijali.
 • Zásilku pošlete na adresu Prodávajícího, tedy na: RM Corporation s.r.o., (Reklamační oddělení), Oldřichovice 738, 739 61 Třinec, kontakt: info@obuv.cz nebo reklamace@rmcorporation.cz.

Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu, odešlete pokud možno v původním neporušeném obalu, nemělo by nést známky použití (nepoškozené), mělo by být kompletní (záruční list, návod, bylo-li součástí zboží). Při vrácení zboží Vám bude proplacena cena zakoupeného zboží. V případě vrácení kompletní objednávky (veškerého zboží z objednávky) vám bude vráceno také poštovné, tzn. dopravné za balík, který Prodávající posílá na Vaši adresu. Nevztahuje se na poštovné zasílané klientem. V žádném případě neposílejte zboží zpět na dobírku! První výměnu provádíme zdarma! To znamená, že platíte pouze poštovné k nám, neplatíte poštovné zpět.

Balíček s dárkovými předměty si v případě vrácení či výměny zboží můžete ponechat. Pro další podrobnosti o Vašich právech viz níže sekce Podrobný návod.

PODROBNÝ NÁVOD

Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí zboží.

Prodávající umožňuje Kupujícímu odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy korespondenčním způsobem na adresu sídla Prodávajícího.

Odstoupí-li Kupující od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl Kupující vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Kupující zodpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li Kupující od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Pokud při původním dodání zboží došlo k dodání zboží Kupujícímu zdarma, Prodávající Kupujícímu náklady dodání nevrací.

Odstoupí-li Kupující od smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

Odstoupení v ostatních případech
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
b) použil-li Kupující zboží ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li Kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li jej, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

Neoznámil-li Kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

CENY V KATALOGU

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Kupující pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Běžná cena znamená výrobcem/dodavatelem doporučené koncové ceny.

Objednávání
Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
Objednávat je možno následujícími způsoby prostřednictvím elektronického obchodu Prodávajícího (dále jen „e-shop“).

Prodávající si vyhrazuje právo změny výše slevy v případě chybné kalkulace slevy v objednávkovém systému. Případnou změnu výše slevy musí Prodávající sdělit Kupujícímu ještě před vyřízením objednávky Kupujícího.

POŠTOVNÉ, BALNÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

dobírkaPayU online převodplatební kartapřevod na účet
Balíkovna29 CZKZDARMAZDARMAZDARMA
Česká pošta - Balík Do ruky29 CZKZDARMAZDARMAZDARMA
Česká pošta - Balík Do ruky - sobotní doručení188 CZK159 CZK159 CZK159 CZK
Česká pošta - Balík Na poštu29 CZKZDARMAZDARMAZDARMA
PPL Express home servis169 CZK130 CZK130 CZK130 CZK
PPL ParcelShop169 CZK130 CZK130 CZK130 CZK
Zásilkovna108 CZK69 CZK69 CZK69 CZK

Doprava ZDARMA při objednávce nad 1990 Kč (nevztahuje se na dopravu PPL a na dodání v sobotu).

DOBÍRKA

 • Česká pošta - Balík Do ruky, doba doručení: 1-2 pracovní dny. Obdržíme-li objednávku do 12.00 hodin, vyexpedujeme zásilku týž den, nejpozději však následující den. Zásilku platíte pošťákovi při převzetí.
 • Česká pošta - Balík Do ruky - dodání v sobotu, doba doručení: v sobotu. Tuto službu je možno zvolit od po - pá do 14:30 hod. Zásilku platíte pošťákovi při převzetí.
 • Česká pošta - Balík Na poštu, doba doručení: 1-2 pracovní dny. Obdržíme-li objednávku do 12.00 hodin, vyexpedujeme zásilku týž den, nejpozději však násůedující den. Zásilku si můžete vyzvednout na příslušné poště, platíte při jejím převzetí.
 • Česká pošta - Balík do Balíkovny, doba doručení: 1-2 pracovní dny. Obdržíme-li objednávku do 12.00 hodin, vyexpedujeme zásilku týž den, nejpozději však následující den. Zásilku si můžete vyzvednout na příslušné poště, platíte při jejím převzetí.
 • PPL express, doba doručení:1-2 pracovní dny. Obdržíme-li objednávku do 12.00 hodin, vyexpedujeme zásilku týž den, nejpozději však následující den. Platíte přímo kurýrovi při převzetí zásilky platbou v hotovosti nebo platební kartou. PPL služba doručuje zásilky 6 dní v týdnu (Po-So).
 • Zásilkovna (pro standardní zásilku do max. hmotnosti 5 kg), doba doručení: 1-2 pracovní dny. Obdržíme-li objednávku do 12.00 hodin, vyexpedujeme zásilku týž den, nejpozději však následující den. Zásilku platíte při převzetí na Vámi zvoleném odběrném místě.

PLATBA PLATEBNÍ KARTOU

 • Česká pošta - Balík Do ruky, doba doručení: 1-2 pracovní dny. Obdržíme-li objednávku do 12.00 hodin, vyexpedujeme zásilku týž den, nejpozději však následující den. Platíte platební kartou při vytvoření objednávky, nikoli při převzetí balíku.
 • Česká pošta - Balík Do ruky - dodání v sobotu, doba doručení: v sobotu. Tuto službu je možno zvolit od po - pá do 14:30 hod. Platíte platební kartou při vytvoření objednávky, nikoli při převzetí balíku.
 • Česká pošta - Balík Na poštu, doba doručení: 1-2 pracovní dny. Obdržíme-li objednávku do 12.00 hodin, vyexpedujeme zásilku týž den, nejpozději však následující den. Zásilku si můžete vyzvednout na příslušné poště. Zásilka je placena předem platební kartou, při převzetí tedy již nic neplatíte.
 • Česká pošta - Balík do Balíkovny, doba doručení: 1-2 pracovní dny. Obdržíme-li objednávku do 12.00 hodin, vyexpedujeme zásilku týž den, nejpozději však následující den. Platíte platební kartou při vytvoření objednávky, nikoli při převzetí balíku.
 • PPL express, doba doručení: 1-2 pracovní dny. Obdržíme-li objednávku do 12.00 hodin, vyexpedujeme zásilku týž den, nejpozději však následující den. Zásilku platíte platební kartou při vytvoření objednávky, nikoli při převzetí zásilky. PPL služba doručuje zásilky 6 dní v týdnu (Po-So).
 • Zásilkovna (pro standardní zásilku do max. hmotnosti 5 kg), doba doručení: 1-2 pracovní dny. Obdržíme-li objednávku do 12.00 hodin, vyexpedujeme zásilku týž den, nejpozději však následující den. Platbu platební kartou provedete při vytvoření objednávky, nikoli při převzetí balíku.

PLATBA PŘEVODEM NA ÚČET

Pokud si zvolíte platbu převodem, obdržíte při potvrzení objednávky také číslo účtu, na které, prosíme, proveďte úhradu za objednávku do tří dnů. Jakmile obdržíme platbu na náš účet, expedujeme Vaši zásilku. Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 4108932/0800
Adresa: Česká spořitelna, a.s., RKC Ostrava, nám. Dr. E. Beneše 6, 702 70 Ostrava
Odkaz pro přihlášení na účet: Česká spořitelna

Pokud si pro platbu převodem zvolíte Online převod a vyberete banku, u které máte účet - Česká spořitelna, Komerční banka, Raiffeisenbank, GE Money Bank, Sberbank, Fio banka, budete po dokončení objednávky přesměrováni skrze online platební systém PayU na internetové bankovnictví Vaší banky kliknutím na tlačítko "ZAPLATIT ONLINE" nebo automaticky, po několika sekundách. Po přihlášení do internetového bankovnictví se Vám zobrazí předvyplněný platební příkaz (vyplněné číslo účtu pro zaslání platby, variabilní symbol, částka za zboží) a Vy pouze potvrdíte platbu. Výhodou Online platby převodem je, že ihned po Vašem potvrzení platby obdržíme úhradu za objednávku a expedujeme Vaši zásilku.

 • Česká pošta - Balík Do ruky, doba doručení: 1-2 pracovní dny od připsání platby na náš účet. Platíte předem platebním převodem, při převzetí zásilky už nic neplatíte.
 • Česká pošta - Balík Do ruky - dodání v sobotu, doba doručení: v sobotu. Objednávku expedujeme v případě připsání platby na náš účet do pátku 14:30 hod. Platíte předem platebním převodem, při převzetí zásilky už nic neplatíte.
 • Česká pošta - Balík Na poštu, doba doručení: 1-2 pracovní dny od připsání platby na náš účet. Platíte předem platebním převodem, při převzetí zásilky na příslušné poště už nic neplatíte.
 • Česká pošta - Balík do Balíkovny, doba doručení: 1-2 pracovní dny. Obdržíme-li objednávku do 12.00 hodin, vyexpedujeme zásilku týž den, nejpozději však následující den. Zásilku platíte předem platebním převodem, při převzetí zásilky na příslušné poště už nic neplatíte.
 • PPL express, doba doručení: 1-2 pracovní dny od připsání platby na náš účet. Platíte předem platebním převodem, při převzetí zásilky už nic neplatíte. PPL služba doručuje zásilky 6 dní v týdnu (Po-So).
 • Zásilkovna (pro standardní zásilku do max. hmotnosti 5 kg), doba doručení: 1-2 pracovní dny od připsání platby na náš účet. Zásilku platíte předem, u převzetí zásilky tedy už nic neplatíte.

PayU

 • Česká pošta - Balík Do ruky, doba doručení: 1-2 pracovní dny ode dne připsání platby na náš účet. Po vytvoření objednávky budete přesměrováni na internetové bankovnictví vámi vybrané banky.
 • Česká pošta - Balík Do ruky - dodání v sobotu, doba doručení: V sobotu. Tuto službu je možno zvolit od po - pá do 14:30 hod. Doba doručení:1-2 pracovní dny ode dne připsání platby na náš účet. Po vytvoření objednávky budete přesměrováni na internetové bankovnictví vámi vybrané banky.
 • U České pošty - Balík Do ruky, si lze vybrat, zda chcete zásilku doručit dopoledne nebo odpoledne.
 • Tato služba platí prozatím pouze na území všech krajských měst ČR:
 • Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, České Budějovice, Pardubice, Hradec Králové, Jihlava, Olomouc, Zlín, Karlovy Vary, Liberec, Ústí nad Labem
  Čas dodání:
  Dopoledne mezi 8-14 hod.
  Odpoledne mezi 13-19 hod.

 • Česká pošta - Balík Na poštu, doba doručení: 1-2 pracovní dny. Obdržíme-li objednávku do 12.00 hodin, vyexpedujeme zásilku po připsání platby na náš účet. Po vytvoření objednávky budete přesměrováni na internetové bankovnictví vámi vybrané banky.
 • Česká pošta - Balík do Balíkovny, doba doručení: 1-2 pracovní dny. Obdržíme-li objednávku do 12.00 hodin, vyexpedujeme zásilku týž den, nejpozději však následující den. Po vytvoření objednávky budete přesměrováni na internetové bankovnictví vámi vybrané banky.
 • PPL express, doba doručení:1-2 pracovní dny. Obdržíme-li objednávku do 12.00 hodin, vyexpedujeme zásilku týž den, nejpozději však následující den po připsání platby na náš účet. Po vytvoření objednávky budete přesměrováni na internetové bankovnictví vámi vybrané banky. PPL služba doručuje zásilky 6 dní v týdnu (Po-So).
 • Zásilkovna (pro standardní zásilku do max. hmotnosti 5 kg), doba doručení: 1-2 pracovní dny. Obdržíme-li objednávku do 12.00 hodin, vyexpedujeme zásilku po připsání platby na náš účet. Po vytvoření objednávky budete přesměrováni na internetové bankovnictví vámi vybrané banky.
 • Při objednávce, jejíž hodnota je více než 1 990 Kč, je doprava prostřednictvím Zásilkovny ZDARMA.

Typ přepravy zvolíte v nákupním košíku. Snowboardové komplety kvůli nadměrným rozměrům zasíláme službou PPL a prostřednictvím České pošty, kdy je účtováno poštovné 130 Kč, u platby převodem bude účtováno poštovné 100 Kč.

Česká pošta

Balík Do ruky - doručení na Vámi zvolenou adresu

 • předem budete informováni o doručení prostřednictvím SMS nebo e-mailem
 • možnost garantovaného času dodání již následující den, i v sobotu pro balíky podané v pátek (Balík Do ruky - sobotní dodání)
 • v lokalitách s prodlouženou dobou doručování Vám balík doručí až do večerních hodin
 • pokud není adresát zastižen, můžete se dohodnout na dalším doručení v jiném termínu

Balík Na poštu - odběr na Vámi zvolené poště

 • nemusíte být v určitý čas na určitém místě, balík si vyzvednete na zvolené poště
 • předem budete informováni o možnostech vyzvednutí prostřednictvím SMS nebo e-mailem již v den podání a znovu v okamžiku uložení na poště
 • možnost garantovaného času dodání již následující den
 • pokud si adresát z nějakého důvodu nemůže nebo nechce Balík Na poštu vyzvednout, může zažádat o jeho doručení až domů

Vyzvednutí Balíku Na poštu

Balík Na poštu je připraven k vyzvednutí na Vámi zvolené poště následující den po podání již od 12 resp. 15 hodin. O připravenosti balíku k vyzvednutí budete informováni pouze elektronickou formou, klasickou papírovou výzvu již ve schránce nenajdete.

Průběh doručení zásilky můžete sledovat na internetových stránkách České pošty: Sledování zásilek (Track&Trace).

I v průběhu doručování si můžete změnit termín a způsob doručení balíku prostřednictvím internetu (k zobrazení je nutné získat certifikát kliknutím na tlačítko ,,přidat výjimku").

Balík do Balíkovny

 • Vyzvednutí balíku v síti Balíkoven s rychlejším odbavením.
 • Při volbě této možnosti můžete využít rychlé obsluhy na specializovaných přepážkách pošt s názvem Balíkovna (seznam Balíkoven zde). Stačí zvolit službu na vyvolávacím systému a následně budete v co nejkratší době vyzváni k přepážce. Rychlé vydání balíku je prioritou.

  Standardní zásilka pro Balík do Balíkovny:
 • maximální hmotnost: do 20 kg,
 • maximální rozměry: 70 cm x 50cm x 50 cm.

PPL zásilková služba

PPL doručuje balíky ve všední dny v čase od 8 – 18 hod. Doručovatel Vás před dodáním zásilky bude telefonicky kontaktovat, a to v den doručení. Domluví se s Vámi na předání. Upřesní Vám přibližný čas doručení, výši dobírky (pokud jste zvolili platbu kartou při vytvoření objednávky, nic neplatíte). Pokud se nepodaří balík doručit na první pokus, zanechá doručovatel oznámení ve Vaší schránce. Na druhý den je další pokus doručení. Pokud bude i druhý pokus neúspěšný, kontaktujte příslušné Depo (informace získáte na internetových stránkách PPL při vyhledávání zásilky).

Průběh doručení zásilky můžete sledovat na internetových stránkách přepravní služby PPL: sledování zásilky.

Postup při přebírání zásilky

 • Zkontrolujte, zda není poškozen obal, ve kterém bylo zboží zasláno. Pokud zjistíte, že je obal protržený nebo rozlepený, zboží nepřebírejte nebo převezměte s výhradou. Po převzetí zboží by nemusela být reklamace ze strany pošty nebo kurýra služby PPL uznána.
 • Po rozbalení zboží pečlivě zkontrolujte, zda není poškozeno. Objeví-li se závada, ihned nás kontaktujte.
 • Nezapomínejte, že podle podmínek dopravce nelze zásilku před zaplacením rozbalit a překontrolovat.

Snažíme se postupovat ve vyřizování vašich zásilek velmi rychle, aby doba doručení nepřesáhla námi udanou dodací lhůtu.

Zásilkovna

Zásilkovna.cz je způsob doručení zboží od eshopů k zákazníkům do výdejních v míst Z-Point po celé České republice.

Princip je jednoduchý:

1. Z následujícího seznamu výdejních míst Z-Point si vyberete to, které Vám nejlépe vyhovuje a my Vaší objednávku na vybranou pobočku doručíme.

2. Po vyexpedování zásilky Vám zašleme email s trasovacím číslem . Cestu Vaší zásilky tak můžete sledovat online.

3. Po doručení zásilky na Vámi zvolené výdejní místo Vám pošleme SMS a e-mail s heslem, které slouží k výdeji zásilky na odběrném místě. Pro výdej zboží Vám postačí pouze heslo, není tedy potřeba sdělení dalších údajů. Zásilku můžete vyzvednout do 7 dnů od doručení na zvolené odběrné místo.

4. Více podrobností najdete na www.zasilkovna.cz.

Standardní zásilka pro Zásilkovnu:

 • Maximální hmotnost zásilky: 5 kg
 • Maximální rozměr jedné strany zásilky: 70 cm
 • Maximální součet rozměrů všech tří stran zásilky: 120 cm (např. zásilka o rozměrech 50x40x30cm)
 • Maximální výše dobírky: 20 000 Kč

Vrácení zásilek doručených přes Zásilkovnu: přijímáme pouze nerozbalené (neporušené) zásilky.

Důležité upozornění:
Na Zásilkovnu neposíláme zboží nadměrných velikostí např.(snowboardy, lyže, longboardy, kufry, stany...).

Poštomat-InTime

Poštomat-InTime - DOBÍRKA

Poštomat-InTime - 99 Kč. Doba doručení 1-2 pracovní dny ode dne, kdy byla vaše objednávka přijata. Obdržíme-li objednávku do 12:00, budeme se snažit vyexpedovat ji ještě týž den. Nejpozději bude zboží odesláno druhý den od objednání. Cena je platná pro standardní zásilku o maximálních rozměr 64x38x41cm.

UPOZORNĚNÍ: při platbě na dobírku je v Poštomatech možné platit pouze kartou!

Poštomat-InTime - PLATBA PLATEBNÍ KARTOU

Poštomat-InTime - 55 Kč. Doba doručení 1-2 pracovní dny ode dne, kdy byla vaše objednávka přijata. Obdržíme-li objednávku do 12:00, budeme se snažit vyexpedovat ji ještě týž den. Nejpozději bude zboží odesláno druhý den od objednání. Zásilku platíte předem platební kartou. Cena je platná pro standardní zásilku o maximálních rozměr 64x38x41cm.

Poštomat-InTime - PLATBA PŘEVODEM NA ÚČET

Poštomat-InTime - 55 kč. Doba doručení 1-2 pracovní dny ode dne, kdy byla vaše objednávka přijata. Obdržíme-li objednávku do 12:00, budeme se snažit vyexpedovat ji ještě týž den. Nejpozději bude zboží odesláno druhý den od objednání. Zásilku platíte předem platební kartou. Cena je platná pro standardní zásilku o maximálních rozměr 64x38x41cm.

Poštomat-InTime

Zvolíte-li tento způsob dopravy, balíček bude doručen do vámi vybraného úložného boxu - poštomatu, které se nachází po celé České republice, dostupný 24h denně.

Zásilka bývá v Poštomatu uložena po dobu 3 pracovních dnů – nepočítají se víkendy a svátky.

Princip je jednoduchý:

1. Při vytváření objednávky v kroku doprava a platba zvolte přepravu: "Poštomat In Time" a Zadejte název nebo PSČ obce: a ze seznamu si vyberte ten Poštomat (terminál), který Vám vyhovuje.

2. Po vyexpedování zásilky Vám zašleme email s trasovacím číslem. Cestu Vaší zásilky tak můžete sledovat online na postomaty.cz.

3. Jakmile bude zásilka fyzicky vložena do Poštomatu, obdržíte SMS a email s heslem a QR kódem, na základě kterého si můžete zásilku vyzvednout. Heslo nebo QR kód v kombinaci s Vaším mobilním číslem použijete při vyzvednutí jako identifikátor a schránka se otevře. U zásilek na dobírku budete před otevřením boxu požádán o zaplacení platební kartou.

4. Více podrobností najdete na postomaty.cz.

Standardní zásilka pro Poštomat:

• Maximální hmotnost zásilky: 30kg

• Maximální rozměr zásilky: 64x38x41cm

V případě, že velikost balíčku přesáhne uvedené rozměry, kontaktujeme vás a domluvíme se na jiném způsobu dopravy.

SLEVY PRO DRŽITELE KARET ISIC, ITIC, IYTC nebo EURO<26 a ostatní slevy

Jste-li držitelem platné karty ISIC, ITIC, IYTC nebo EURO<26, poskytneme Vám slevu ve výši 12 %.

Podmínky pro uplatnění slevy:

 • sleva se odpočítává z katalogové ceny (pokud je produkt zlevněný o více než 12%, nelze nárok na slevu uplatnit)
 • slevy nelze vzájemně sčítat
 • slevu nelze uplatnit na dárkové poukazy
 • slevu nelze uznat zpětně
 • při vytváření objednávky uveďte pro ověření číslo a jméno držitele karty
 • kontaktní jméno v objednávce se musí shodovat se jménem držitele karty

Žádná z výše uvedených slev se nevztahuje na veškeré kamery z naší nabídky.

Prodávající si vyhrazuje právo změny výše slevy v případě chybné kalkulace slevy v objednávkovém systému. Případnou změnu výše slevy musí Prodávající sdělit Kupujícímu ještě před vyřízením objednávky Kupujícího.

GARANCE NEJNIŽŠÍ CENY

Je jasné, že nechcete platit za zboží více než někde jinde, a proto vám nabízíme tuto službu:

Garance nejnižší ceny

V případě, že máte v úmyslu zakoupit zboží u nás a překvapí vás lepší cena u konkurence, rádi vám vyjdeme vstříc a prodáme zboží za stejnou cenu. Vložte odkaz levnějšího produktu do poznámky při vytvoření objednávky nebo nás informujte e-mailem. My vámi zaslané informace prozkoumáme, a bude-li vše v pořádku, získáte vámi objednaný produkt za nižší cenu.

Podmínky pro získání nejnižší ceny: konkurenční prodejce musí mít totožné zboží skladem ve vámi požadovaném modelu, velikosti a barvě. Konkurenční cena dále musí vycházet ze stejných podmínek objednání zboží, včetně způsobu doručení. Sídlo konkurenčního prodejce musí být v ČR nebo SR. Garanci nejnižší ceny nelze uplatnit v případě, kdy konkurenční cena vychází ze zákaznické slevy daného zákazníka nebo ze slevy pro držitele karet ISIC, ITIC, IYTC, EURO<26.

Informaci o lepší konkurenční ceně pošlete vložením odkazu do poznámky nebo e-mailem nejpozději v den objednávky.

Garance nejnižší ceny se nevztahuje na veškeré kamery z naší nabídky.

PLATBA KARTOU

Platba kartou se vyplatí

Důvody?

 • bezpečný a pohodlný způsob nakupování
 • v okamžiku přebírání zboží u sebe nemusíte mít hotovost

Platba kartou je bezpečná

Při akceptaci platebních karet využíváme 3D-Secure řešení – nejmodernější aplikace kartových Asociací MasterCard a Visa umožňující bezpečné platby kartou na internetu. Údaje ze své platební karty zadáváte přímo bance, nikdo z našich zaměstnanců nemá přístup k údajům o Vaší platební kartě. Přenos dat se uskutečňuje prostřednictvím zabezpečeného protokolu HTTPS, který tyto informace šifruje.

Jaké karty přijímáme?

 • VISA Electron
 • VISA
 • Maestro (v případě, že Vaše vydavatelská banka jej zařadila do systému 3D-Secure)
 • MasterCard

Jak u nás zaplatíte?

Pokud se rozhodnete za vybrané zboží/služby využít k platbě Vaši platební kartu, označte druh platební karty. Poté budete přesměrováni do naší zpracovatelské banky, která Vás vyzve k zadání údajů o kartě: číslo platební karty, datum ukončení platnosti karty, a CVV2/CVC2 – poslední trojčíslí předtištěné na podpisovém proužku Vaší karty.

Tyto informace zadáváte přímo do platební stránky zpracovatelské banky, která zajistí nerozluštitelný zakódovaný přenos dat a nám pouze sdělí výsledek autorizace a dává tím pokyn k vyřízení objednávky. Tímto je odstraněna možnost zneužití Vaší platební karty subjektem, od kterého si zboží kupujete a volného přenosu nechráněných dat na veřejné počítačové síti. O výsledku transakce jste informováni e-mailem.

Přítomnost log Verified by Visa kartové asociace Visa a MasterCard Secure Code kartové asociace MasterCard zaručuje bezpečnou platbu v našem internetovém obchodě.

Pokud nám banka nepotvrdí platbu Vaší kartou, může to být z následujících důvodů:

 • údaje o platební kartě nebyly vyplněny správně
 • na Vašem účtu nemáte dostatek finančních prostředků nebo jste již vyčerpali limit pro internetové transakce
 • Vaše karta nemá povolené použití pro transakce na internetu - v tomto případě je nutné se obrátit na Vaši banku

Platit kartou se vyplatí!

Přijímáme karty VISA, VISA Electron, MasterCard a Maestro. Vydavatelské banky umožňují používání embosovaných (reliéfních) karet. Použití elektronických karet VISA Electron a Maestro je možné pouze v případě, že to umožňuje Vaše vydavatelská banka. Dále některé banky vydávají tzv. virtuální karty, které jsou určeny výhradně k nákupu na internetu.

INFORMUJTE SE U SVÉ BANKY O MOŽNOSTI POUŽÍVÁNÍ VAŠÍ KARTY K PLACENÍ NA INTERNETU.

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Prodávajícího, avšak nebezpečí škody na zboží přechází převzetím zboží Kupujícím.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).

DÁRKOVÉ POUKÁZKY

Kupující může zakoupit dárkové poukázky v hodnotě 500 Kč, 1000 Kč, 2000 Kč, 3000 Kč, 5000 Kč, 10000 Kč a 15000 Kč.

Dárkový poukaz bude vytištěn na barevném papíře, zalaminován a zaslán na Vámi uvedenou adresu Kupujícího. Do poznámky při vytvoření objednávky Kupující může uvést jméno a příjmení obdarovaného, u společnosti fakturační údaje, které se budou zobrazovat na poukázce.

 • Na nákup poukázky není možné uplatnit žádné slevy z původní ceny.
 • Dárkové poukázky lze uplatnit pouze pro nákup zboží z naší nabídky, nelze je vyměnit za peníze.
 • V případě vrácení zboží, na jehož úhradu byl použit dárkový poukaz si zákazník může vybrat zboží jiné. Peníze se v žádném případě nevrací.
 • Poukázku uplatníte vložením identifikačního kódu do poznámky v objednávkovém formuláři.

V případě, že Vám systém cenu sníží, bude cena poukázky následně upravena na původní výši.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 6. 2018.

Prodávající sděluje Kupujícímu, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce (ČOI). Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

Dále Prodávající sděluje Kupujícímu, že vznikne-li mezi Kupujícím a Prodávajícím spor z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát-oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email:adr@coi.cz
Web:adr.coi.cz

Dále Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou Komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Elektronická evidence tržeb (EET)

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Společnost RM Corporation s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu Obchodních podmínek bez předchozího upozornění. Právní vymahatelnost slev je vyloučena.

×
Hotovo